Извештај

Специјализирани HVAC систем HVAC технологии
Специјализирани HVAC систем HVAC технологии
Првото нешто што треба да се знае е дека климатскиот контролиран објект во затворен канабис е индустриска примена. Потребна е многу енергија за да се компензира масивните товари и оптоварувања на влага кои се создадени од светла и растенија. Главните функции на системот се ладат и демумидизираат.